Teraz równość

Postulaty


Równość we wszystkich jej aspektach jest fundamentem sprawiedliwego państwa. Płeć, światopogląd, wiek, sprawność fizyczna, narodowość czy status ekonomiczny, nie powinny decydować o możliwościach rozwoju czy szansach kogokolwiek z nas. Tylko takie podejście do stanowienia prawa i kształtowania relacji społecznych może zapobiec wykluczeniom i pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym przedstawiciele wszystkich grup społecznych znajdą swoich reprezentantów we wszystkich władzach publicznych.

PRACA


Praca jest nie tylko źródłem zarobku, ale także jednym z najważniejszych obszarów rozwoju samorealizacji każdego i każdej z nas, powinna być powodem dumy i satysfakcji, a także elementem budowania naszej tożsamości. Dlatego tak ważne jest, by każdy miał możliwość podjęcia pracy zgodnej ze swoimi kompetencjami i w godnych warunkach. Jesteśmy świetnie wykształconym i zaradnym społeczeństwem, a praca polskich fachowców doceniana jest na całym świecie. Właściwe wykorzystanie tego potencjału jest najlepszą inwestycją w przyszłość naszego kraju.

WOLNOŚĆ


Możliwość realizacji osobistej wolności, o ile nie narusza ona praw innych osób, musi być zagwarantowana w każdym państwie, którego obywatele i obywatelki aspirują do życia w demokracji. Tylko instytucje państwowe, które przestrzegają tej zasady, mogą cieszyć się zaufaniem społecznym, bez którego trudno mówić o demokracji. Wolność wyboru powinna wyrażać się w każdym aspekcie życia i opierać się na wzajemnym szacunku i tolerancji. Jedynie wtedy będzie mogła być w pełni realizowana.

NOWOCZESNOŚĆ


Poszukiwanie skutecznych rozwiązań starych problemów społeczno-politycznych, a także zmaganie się z nowymi wyzwaniami, to zadania przed którymi stoimy dziś wszyscy. Podołać temu może tylko nowoczesne państwo, które z odwagą patrzy w przyszłość, które pluralizm, postęp, otwartość i tolerancję uznaje za swój fundament, a nie potwora gender, gdzie inwestuje się w młode pokolenia i rozwój nauki, a także gdzie dba się o seniorów i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Zatroszczmy się razem o umiejętność adaptowania się do zmieniającej się coraz szybciej Europy i świata.

WANDA NOWICKA

O MNIE


Urodziłam się w Lublinie, ale prawie całe swoje życie zawodowe i rodzinne spędziłam w Warszawie i okolicach. Ukończyłam filologię klasyczną oraz studia podyplomowe z prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Odkąd pamiętam języki obce były moją pasją. Znam angielski, rosyjski i francuski, porozumiewam się także po niemiecku i włosku, a w związku z moim wykształceniem znam łacinę i grekę.

Przez wiele lat mojej aktywności zawodowej uczyłam języków w warszawskich liceach. Byłam również wykładowczynią na Rutgers University w Stanach Zjednoczonych oraz na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Moja praca zawodowa od początku przeplatała się z działalnością społeczną. Na początku lat ‘90 zaangażowałam się w ruchy społeczne; pierwszą organizacją, którą zakładałam, było Stowarzyszenie Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Od tamtej pory stworzyłam kilka organizacji społecznych, ale najistotniejsze dla mnie było powołanie i prowadzenie przez 20 lat Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zawsze dążyłam do pełnego przestrzegania praw kobiet, w szczególności praw reprodukcyjnych. Od początku powstania jestem także członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, Honorową Dawczynią Krwi oraz fundatorką i prezeską Fundacji Równość i Nowoczesność.

Kierowana przeze mnie Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pomogła wielu kobietom w egzekwowaniu ich praw reprodukcyjnych. Pilotowane przez nas trzy kobiety (w tym Alicja Tysiąc) wygrały sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, co skutkowało nie tylko poprawą ich indywidualnej sytuacji, ale w istotny sposób wpłynęło na porządek prawny i praktykę działania władz publicznych. W praktyce doprowadziło to między innymi do powołania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Niezwykle ważna była dla mnie kwestia edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Wysokie ponad 90% poparcie społeczne dla wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół jest też wynikiem ciężkiej pracy edukacyjnej Federacji.

Moim celem było dążenie do stworzenia takich warunków dla kobiet, które zapewniałyby prawo do decydowania o swoim życiu prywatnym, z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i ekonomicznego. Wprowadzałam do debaty publicznej takie tematy jak: prawo do posiadania dzieci jak i prawo do ich nieposiadania, prawo do wiedzy o swojej rozrodczości, gwarancje dostępności środków antykoncepcyjnych, prawo do dokonania aborcji w sytuacji określonej przez kobietę jako konieczna. W swojej działalności podkreślałam, że prawa te są nierozerwalnie związane z postulatem przestrzegania godności jednostki i winny być wyposażone w odpowiednie instrumenty wykonawcze, zapewniające bezpieczną, z punktu widzenia zdrowia kobiety, ich realizację. Wskazywałam wyraźnie, że prawa reprodukcyjne kobiet są doniosłą częścią praw człowieka i powinny być w Polsce w pełni przestrzegane. Dlatego też monitorowanie sytuacji prawnej i społecznej kobiet, a także regularne informowanie opinii publicznej o naruszeniach praw kobiet uznałam za jeden z priorytetów Federacji, dzięki czemu zwiększyła się świadomość społeczna na temat dyskryminacji kobiet.

Od samego początku równolegle z działaniami krajowymi podejmowałam prace na forum międzynarodowym. Dążyłam do tego, żeby świat wiedział o sytuacji Polek i żeby w uzgodnieniach międzynarodowych brano pod uwagę potrzeby kobiet w naszym kraju. Brałam udział w przełomowych konferencjach ONZ dotyczących sytuacji kobiet na świecie, dzięki czemu Federacja zbudowała sobie ważną pozycję w międzynarodowym ruchu kobiecym.

Na poziomie Unii Europejskiej zachęcałam rządy do aktywnego prowadzenia polityki na rzecz praw kobiet. Przygotowałam wiele raportów alternatywnych, tzw. raportów cieni, kierowanych przez Federację do komitetów ONZ, monitorujących przestrzeganie praw człowieka (m.in. do Komitetu Praw Człowieka, Komitetu Praw Dziecka, Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitetu ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet). Raporty te miały istotne znaczenie w relacjach Polska-ONZ, bowiem na ich podstawie poszczególne komitety wystosowały specjalne rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące m.in. zapewnienia kobietom dostępu do antykoncepcji, legalnej aborcji czy edukacji seksualnej dla młodzieży.

W ramach działalności na forum międzynarodowym pełniłam funkcję ekspertki Światowej Organizacji Zdrowia, uczestnicząc w Programie dot. Ludzkiej Rozrodczości. W 1999 roku zainicjowałam i prowadziłam sieć regionalną ASTRA, skupiającą organizacje kobiece z krajów Europy Środkowo Wschodniej (Central and Eastern European Women's Network for Sexual and Reproductive Health and Rights). ASTRA w swoich działaniach solidarnie wspiera się wzajemnie w dążeniach o równouprawnienie i odgrywa istotną rolę w globalnym ruchu kobiecym.

Podejmując działania na rzecz praw kobiet, współpracowałam także z organizacjami pozarządowymi z innych państw. Zaprosiłam do Polski, holenderską fundację „Kobiety na Falach” („Women on waves”), której celem było uświadomienie społeczeństwu, jak poważnym problemem dla kobiet jest nieprzestrzeganie ich praw reprodukcyjnych.

W 2011 zostałam wybrana posłanką, a następnie Wicemarszałkinią Sejmu RP VII kadencji. Byłam pierwszą w historii Sejmu RP członkinią Prezydium Sejmu, która jednocześnie prowadziła aktywną działalność ustawodawczą. Projekty ustaw, które złożyłam dotyczyły między innymi: świadomego rodzicielstwa, in vitro, niemarnowania żywności, edukacji seksualnej, parytetu i tzw. „suwaka” na listach wyborczych, przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, wydłużenia urlopu ojcowskiego czy legalizacji marihuany leczniczej. W pracach nad projektem ustawy o niemarnowaniu żywności udało mi się doprowadzić do pełnego kompromisu politycznego ponad podziałami. Był to jeden z nielicznych przypadków, kiedy wszystkie ugrupowania parlamentarne poparły projekt ustawy. Zgłosiłam również szereg poprawek do ustawy o prawie łowieckim, które miały na celu m. in. uchronienie dzieci od udziału w polowaniach, czy wprowadzenie zakazu używania amunicji ołowianej zatruwającej nasze środowisko.

W działalności sejmowej zależało mi bardzo na przywróceniu pamięci o pierwszych polskich posłankach, dlatego doprowadziłam do nazwania jednej z sali sejmowych imieniem Zofii Moraczewskiej, wybitnej posłanki okresu międzywojennego. Do dziś pozostaje ona jedyną kobietą- patronką w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustanowiłam nagrodę za wkład w budowę świeckiego państwa tj. Nagrodę Kryształowego Świecznika. Przyznawana jest ona osobom i organizacjom, które podjęły działania na rzecz budowy świeckiego państwa i pełnej realizacji konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa. Jest również wyrazem wdzięczności dla wszystkich nominowanych organizacji i osób za odwagę w głoszeniu własnych poglądów oraz dążenie do zmiany praktyki politycznej, w której państwo i Kościół coraz bardziej się przenikają.

Otworzyłam Sejm RP na inicjatywy obywatelskie: na moje zaproszenie ekolodzy i osoby zajmujące się ochroną praw zwierząt, środowiska prawnoczłowiecze i organizacje LGBT, a także organizacje zajmujące się prawami kobiet, osób z niepełnosprawnościami czy pomocą najuboższym zawsze miały możliwość prezentacji swojego stanowiska i oczekiwań pod adresem rządzących.

Za swoją pracę społeczną zostałam odznaczona Tęczowym Laurem i Okularami Równości. W 1994 roku byłam nominowana do nagrody Kobieta Europy. Odebrałam również nagrodę od Fundacji Sigrid Rausing dla sieci ASTRA za wyróżniające się przywództwo, zaś New School for Social Research - Uniwersytet w Nowym Jorku przyznał mi nagrodę University-in-Exile Award za starania o prawa kobiet w Polsce i na forum międzynarodowym.

Za aktywne wspieranie współpracy międzynarodowej i przewodniczenie polsko-greckiej grupie parlamentarnej Rząd Republiki Greckiej odznaczył mnie Orderem Honoru w randze Wielkiego Komandora.

Raport

z działalności parlamentarnej
Wandy Nowickiej Wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji


Program wyborczy

dla podwarszawskiego
okręgu wyborczego


"Teraz Równość!"

publikacja
o Wicemarszałkini Sejmu RP Wandzie Nowickiej


Fundacja

Równość i Nowoczesność


Jesteśmy grupą osób z całej Polski, którym los naszego państwa, jego obywateli i obywatelek nie jest obojętny. Dlatego wspólnymi siłami dążymy do pełnej realizacji zasady równości praw obywatelskich i praw człowieka, a także równości ekonomicznej. Chcemy, żeby równość i nowoczesność stały się fundamentem zmian i motorem rozwoju naszego kraju.

Jeśli zależy Ci na państwie neutralnym światopoglądowo, gdzie istnieje realna wolność wyboru stylu życia, otwartość oraz szacunek do odmienności i gdzie nikt nie jest dyskryminowany ze względu na płeć, stan majątkowy, kondycję fizyczną czy kolor skóry? Dołącz do nas! Czekamy na Ciebie!

Kontakt: 
stowarzyszenierono@gmail.com
www.facebook.com/rownoscnowoczesnosc

Email

napisz

kontakt@wandanowicka.pl

Twitter

obserwuj

@WandaNowicka

Facebook

Polub

Fanpage